Kultur & Näringsliv moderator på konferens om kulturens roll i vår föränderliga värld

Den 1-2 oktober samlades förvaltningschefer, samordnare, utvecklingsstrateger och utredare från ett flertal av Sveriges kommuner för att ta del av ett smörgårdsbord av tidsaktuella frågor rörande kulturens roll i vår föränderliga värld. Moderator under de två dagarna var Kultur & Näringslivs strateg och projektledare Erica Smeds som här delar med sig av några generella reflektioner från konferensen

Kulturens roll inom regioner och kommuner är i förändring; kulturens betydelse blir både större och bredare och följaktligen allt mer gränsöverskridande. Detta var någonting av det som framträdde allra tydligast under konferensens gång. Christina Hjorth, tidigare chef för kulturförvaltningen i Göteborg och numera projektledare för Cultural Planning Laboratory, talade till och med om ett paradigmskifte inom kulturen, och hur kulturen idag spiller över på andra områden. Man talar idag om kulturen som medel och verktyg för både stadsutveckling, tillväxt, hälsa, välbefinnande, mångfald, demokrati och delaktighet, för att nämna några aspekter.

Följaktligen ställs också allt högre krav på samverkan och samarbete över både förvaltnings- och sektorsgränser för att utveckla kulturens roll i samhället. Samverkan var således ett frekvent återkommande begrepp under konferensen, samverkan krävs både i kulturhus, bibliotek, på företag och i förvaltningar. Kommunala kulturstrategier måste idag relateras även till regional och nationell kulturpolitik, och det krävs en helhetssyn och samverkan på flera strategiska nivåer för att exempelvis Cultural Planning ska lyckas och inte enbart förbli ett bra underlagsmaterial.

Som en följd av att man idag talar om kulturen som ett verktyg som kan göra nytta på flera områden framförs ibland kritik om att den svenska kulturpolitiken anammar en allt mer instrumentell kultursyn. Detta gick Simon Roos, utvecklingschef på kulturförvaltningen i Halmstad och tidigare konsulent på Kultur i Väst, in på under sitt framförande, där han refererade till det som idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson argumenterar för i boken "En kulturutredning: pengar, konst och politik": att kulturens nytta och egenvärde inte är ömsesidigt uteslutande storheter. Snarare kan kulturen och kulturpolitiken ha flera syften, rent av samtidigt, vilket också blev tydligt under konferensen. 

Andra tidsaktuella teman som återkom var kulturens betydelse för ungdomar och hur man kan gå tillväga för att engagera ungdomar på deras egna villkor. Vi fick ta del av inspirerande exempel från Brygghuset i Borås, Fabriken Ekerö, Fritidsforum och Östra Göteborg. Kulturens roll för hälsa och välbefinnande, integration och segregation lyftes också, och konferensen avslutades med en engagerande workshop i Cultural Planning med Sergels torg som exempel. 

En längre sammanställning från när konferensen gick av stapeln förra gången går att finna här. Konferensen anordnades av Teknologisk Institut med Kultur & Näringsliv som partner och moderator.

Publicerat av: Erica Smeds

Senaste nyheter