Kriterier och beslutsprocess för SABA

Vem kan ansöka om att delta i tävlingen?
Kulturaktör eller kulturorganisation – oavsett om man drivs i privat regi och/eller helt eller delvis offentligt förvaltad eller finansierad.

Näringslivsaktör eller företag – oavsett bolagsform eller om man är privatägd och/eller helt eller delvis offentligt ägd.

Grundtanken är att ett samarbete mellan näringslivet och kulturen skall vara till ömsesidig och långsiktig nytta för båda parter.

Följande kriterier gäller för att komma ifråga för priset:
A.      Samarbetet skall har förevarit under det innevarande året som tävlingen utlyses eller under flera föregående år.
B.      Samarbetet skall ha förevarit mellan ett eller flera företag och en eller flera kulturella institutioner eller kulturutövare.
C.      Normalt står företagen för finansieringen och kulturinstitutionerna/kulturutövarna för utformningen av samarbetet, som dock sker i samråd.
D.      Priset kan också delas ut till ett företag/finansiär som på egen hand har tagit sig an att utveckla en kulturpark, ett historiskt kulturområde eller på annat sätt bidragit till att gamla eller nya kulturvärden tas till vara, bevaras och utvecklas.

Beslutsprocess
Styrelsen för Kultur & Näringsliv utgör tävlingens jury. Vilka som ingår i juryn framgår av föreningens hemsida.
Utvärderingen av inkomna tävlingsbidrag sker dels i en systematiserad kvantitativ process, dels genom en kvalitativ diskussion inom juryn.
De kriterier som utvärderas av varje jurymedlem individuellt och sedan anonymt sammanställs är följande:
 
A.    Erhållen/bedömt nytta för kulturparten
B.    Erhållen/bedömd nytta för näringslivet
C.    Erhållen/bedömd nytta för samhället och/eller en samhällsfråga
C.    Långsiktig effekt för varumärket för kulturparten
D.    Långsiktig effekt för varumärket för företaget
E.     Långsiktig effekt för ett platsvarumärke och/eller namngivet geografiskt        område
F.     Kreativitet i upplägget
G.    Originalitet
H.    Lätt att förstå.
 
Varje jurymedlem ger varje bidrag poäng utifrån kriterierna, där 5 är högsta möjliga poäng och 1 är lägst.