Våra affärsverktyg,
särskilt anpassade för kultursamarbeten

För att ömsesidigt givande samarbeten ska kunna etableras krävs ömsesidig respekt, intresse samt en öppen och klar kommunikation. För att underlätta och stimulera sådana samarbeten har föreningen utvecklat två verktyg, vilka kan underlätta för både kulturorganisationer och företag i nuvarande eller framtida samarbetsprojekt. 

Culture Scorecard

Ett ledningsverktyg särskilt anpassat för kulturverksamheter och kultursamarbetsprojekt. Verktyget underlättar ledningens arbete och fungerar som ett fördjupat beslutsunderlag för alla inblandade genom att ge en god bild av:

  • Utgångs-/dagsläget för nystartade eller pågående verksamheter och projekt
  • Verksamhetens alla delar, däribland kulturell kvalitet, genomförandekraft, marknadsföring samt budskap/syfte

Resultaten presenteras i diagram som på ett illustrativt sätt belyser verksamheten eller projektets olika områden samt prioriterings- och resursallokeringsbehov i det fortsatta arbetet. 

Dessutom kan verktyget fungera som en systematisk uppföljning av pågående eller avslutade projekt och som en sammanställning för presentation gentemot styrelse och samarbetspartners. 

Ett regelbundet användande av verktyget ökar de involverades beslutskompetenser och förstärker därigenom möjligheterna till framgångsrika samarbeten. 

Alla medlemmar har tillgång till en omgång av verktyget tillsammans med Kultur & Näringsliv, efter vilken medlemmen har fri tillgång till att använda verktyget på egen hand. 

"Verktyget sätter fingret på de områden i samarbetet som har förbättrings-potential, vilket är väldigt värdefullt."
- Svenska Kammarkören

"Bra för att snabbt skaffa sig en överblick av verksamheten. Ett sätt att snabbt synka oss, så alla har gemensam bild om var vi står. Det var nyttigt att lyfta frågan hur starkt vi står oss."
- Carina Sjöholm, Göteborgs stadsmuseum 

”Jag tyckte att mötet var väldigt givande. Intressanta frågeställningar. Som sagt, i stort väldigt intressant!” 
- Swedbank

”Jag är imponerad av verktyget, ser kraften och vill gärna använda det även för andra områden.”
- Göteborgs Symfoniker

”Tror också att verktyget kan hjälpa till att vara proaktiv i nya samarbeten eftersom man på ett tydligt sätt kan se vilka problemområden som kan uppstå.”
- Svenska Kammarkören

”Det var väldigt givande och intressant!” - Stockholm Fotomaraton

”Bra. Precis vad jag behövde.”
- Reflection Company

Varumärkeskompassen

För att andra ska förstå vad din organisation gör måste du idag kunna berätta det så konkret, precist och uppriktigt som möjligt. Varumärkeskompassen är ett användbart verktyg för att konkretisera en lång berättelse till en kort och koncis med avsikt att:

  • Samla medarbetarna bakom samma mål,
  • Tydliggöra för publik och allmänhet vad de kan förvänta sig,
  • Beskriva möjliga samarbetsvinster för bidragsgivare och samarbetspartners samt 
  • Synliggöra verksamhetens värde, internt och externt. 

Och detta utan att ge avkall på det som verksamheten brinner för och som är dess uppdrag. 

Enkelt uttryckt fungerar Varumärkeskompassen som så att vi alltså först måste definiera vilka vi själva är och vad ska vi kommunicera, innan vi kan bestämma vilka vi ska kommunicera med och hur.

Medan näringslivet har stor vana av att arbeta med sina varumärken kan detta vara mer främmande inom kultur, och som en medlemsförening med stor förståelse för såväl kulturen som affärsmässiga varumärken kan vi därför vara kulturorganisationer behjälpliga i denna process.